Projekt "Razem wędrujemy już 500 lat / Spoločne putujeme už 500 rokov" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączna suma dofinansowania całości projektu obu partnerów wynosi 736.130,92 €.

 

Cele główne projektu / Hlavný cieľ projektu 

Cel "Promowanie 500 letniej wspólnej historii i kultury, jej zachowanie a przez nią tworzenie przyszłości" jest zgodny z celami Programu Interreg. Zapewnia zachowanie, ochronę, wsparcie i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bliskich wspólnot obszaru pogranicza. Wsparcie ratowania i modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego, podniesie ich atrakcyjności, promowanie turystyki i rozwój poziomu świadomości kultury mieszkańców i odwiedzających miejsca dziedzictwa kultury.

Cieľ "Propagovať kultúru spoločnej 500 ročnej histórie, zachovať ju a jej využívaním tvoriť budúcnosť" je v súlade s cieľmi Programu Interreg. Zabezpečuje zachovanie ochranu, podporu a rozvoj rírodného a kultúrneho dedičstva blízkych komunít v pohraničnom pásme. Podporou záchrany a odernizovaním objektov kultúrneho dedičstva sa zvýši ich atrakcia, podporí kultúrny turizmus a úroveň povedomia obyvateľstva i návštevníkov o kultúrnom dedičstve.

 

Cele szczegółowe projektu / Špecifické ciele projektu

Wsparcie inwestycyjne ratowania, konserwacji i modernizacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Podnoszenie poziomu świadomości o dziedzictwie kulturowym mieszkańców i gości. Promocja zabytków połączona z rozpowszechnianiem wydarzeń kulturalnych i wymiana doświadczeń.

Investičnou podporou zachrániť, rekonštruovať a zmodernizovať objekty kultúrneho dedičstva. Zvýšiť úroveň povedomia miestneho obyvateľstva a návštevníkov o kultúrnom dedičstve. Demonštráciu pamätihodností spojiť so šírením kultúrnych aktivít a výmenou skúseností.

 

 

Cele projektu

   Polskiego i słowackiego partnera łączy wspólne dziedzictwo związane z Reformacją oraz osoba jednego z najwybitniejszych przedstawicieli intelektualistów rodem z Cieszyna, ks. Jerzego Trzanowskiego. Reformacja była jedną z dróg łączących Śląsk Cieszyński z Orawą i leży u podstaw współpracy obu partnerów z Polski i Słowacji, konieczne jest też podjęcie działań upamiętniających te wydarzenia i zapewniających osiągnięcie efektu transgranicznego. Stąd ważne jest wdrożenie działań poprawiających efektywność promowania historii Reformacji na Śląsku Cieszyńskim, w tym bliskich relacji ze Słowacją, zwłaszcza wśród turystów odwiedzających ten region.

   Dlatego celem ogólnym projektu jest rozwój wspólnego, polsko-słowackiego dziedzictwa kulturowego i duchowego. Stworzy to podstawy do podjęcia nowych inicjatyw kulturalnych, adresowanych głównie do miłośników regionu i jego historii, a zarazem zmierzających do wzmocnienia turystycznych walorów Kościoła Jezusowego (poszerzenie przestrzeni wystawienniczej, biblioteczno-archiwalnej i uatrakcyjnienie tym samym szlaków spacerowych przy których leży obiekt).

Realizacja projektu pozwoli także na osiągnięcie celów szczegółowych, takich jak:

  •  udostępnienie cennego księgozbioru Biblioteki Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • ocalenie trzech obiektów – płyt epitafijnych zlokalizowanych na terenie beneficjenta i ich udostępnienie dla celów turystycznych,
  •  uatrakcyjnienie obiektów dziedzictwa kulturowego leżących na terenie o wysokiej wartości krajobrazowej i przyrodniczej,
  •  nawiązanie i rozwój transgranicznej współpracy międzysektorowej na rzecz promocji polskiego i słowackiego dziedzictwa sakralnego.

   Celem głównym projektu jest zaś podniesienie świadomości dotyczącej wspólnych korzeni i bliskich kontaktów na przestrzeni wieków, a które zostały naruszone w okresie II wojny światowej oraz w czasach komunistycznych. Dzięki licznym imprezom, wystawom organizowanym we współpracy transgranicznej pojawi się możliwość promowania dziedzictwa kulturowego i historycznego regionów oraz udostępnienie turystom obiektów, które w obecnej sytuacji ze względów na ich stan zachowania są nieudostępniane lub ich obecny stan jest nieatrakcyjny. Projekt związany jest z bezpośrednią ochroną kultury i rozwoju turystyki oraz promocją potencjału kulturowego wspierającego mobilność transgraniczną i europejską współpracę terytorialną. Ma za zadanie wyrównanie szans poprzez wzrost potencjału turystycznego regionów.

   Cele projektu są w pełni zgodne z celami I. osi priorytetowej Programu PL-SK, która zakłada ochronę i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, a także zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Realizacja omawianej wspólnej inwestycji doprowadzi do wykorzystania endogenicznego potencjału oraz do zwiększenia atrakcyjności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza, pośrednio przyczyniając się do podniesienia konkurencyjności gospodarki turystycznej regionu pogranicza. Wpłynie z pewnością na zwiększenie ruchu turystycznego w obszarze oddziaływania projektu, gdyż turyści zyskają kolejne, atrakcyjne punkty na wyznaczonych już szlakach spacerowych w obrębie Cieszyna, czyniąc je jeszcze ciekawszymi dla odwiedzających. Ponadto Cieszyn stanowi doskonałą lokalizację dla tego typu przedsięwzięć, gdyż jest miastem przygranicznym, przez który biegną ważne korytarze transportowe o znaczeniu krajowym i będącym stolicą regionu – Śląska Cieszyńskiego, stanowiącego jedno z największych skupisk ośrodków noclegowych i usług turystycznych regionu.

   Realizowane działania doprowadzą do wzmacniania i trwałości walorów kulturowych. Umożliwią wykreowanie nowych atrakcji w miejscowościach i obszarach, których potencjał przyrodniczy i historyczny nie został dotychczas w wystarczającym stopniu zagospodarowany. Pozytywnie wpłyną także na ochronę bioróżnorodności oraz na środowisko naturalne regionu.


Wspólna wędrówka dziś: